ஆரம்பத்தில் இருந்து படிக்க வசதியாக பதிவுகள்  பகுதி  வாரியாக தொகுத்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பு: மேலும் ஒரு கூடுதல் வசதியாக வலது புறம் உள்ள காலண்டரில் தேதிவாரியாக பதிவுகள் பகுக்கப்பட்டு்ளது. 2014 ஜனவரி 1 துவங்கி இந்நாவல் வெளிவருகிறது.
முயற்சி அறிமுகம்:

வியாசனின் பாதங்களில்…

ஆரம்பம்:

நூல் ஒன்று  – முதற்கனல்

பகுதி ஒன்று : வேள்விமுகம்

பகுதி இரண்டு : பொற்கதவம்

பகுதி மூன்று : எரியிதழ்

பகுதி நான்கு : அணையாச்சிதை

பகுதி ஐந்து : மணிச்சங்கம்

பகுதி ஆறு : தீச்சாரல்

பகுதி ஏழு : தழல்நீலம்

பகுதி எட்டு : வேங்கையின் தனிமை

பகுதி ஒன்பது : ஆடியின் ஆழம்

பகுதி பத்து : வாழிருள்

நூல் இரண்டு – மழைப்பாடல்

பகுதி ஒன்று : வேழாம்பல் தவம்

பகுதி இரண்டு : கானல்வெள்ளி

பகுதி மூன்று : புயலின் தொட்டில்

குறிப்பு: மேலும் ஒரு கூடுதல் வசதியாக வலது புறம் உள்ள காலண்டரில் தேதிவாரியாக பதிவுகள் பகுக்கப்பட்டு்ளது.